top of page

Algemene bepalingen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen  MY SWEET MESS, eenmanszaak, met KBO/BTW-nummer  0756,743,025, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel te Druifstraat 56, 9000 Gent, België (verder ‘MSM’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt MSM steeds bereiken via het e-mailadres hello@mysweetmess.be  of via gsm +32 472 19 15 74 in geval van vragen.

 

2. Privacy. De klant geeft MSM de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. MSM streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Deze is in overeenstemming met de privacy policy van MSM, dewelke via www.mysweetmess.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

3.Intellectuele eigendom. MSM behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten en materialen en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de documenten wel gebruiken / bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. De klant is niet gerechtigd opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven. MSM behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. MSM zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

Bepalingen m.b.t. advies-, coaching- en opruimsessies

4. Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de het versturen van de offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van conflict tussen het plan van aanpak met offerte enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte voorrang.

 

5. Prijsbepaling. MSM start haar werkzaamheden steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de website. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds vrijgesteld van BTW zijn. Na het intakegesprek maakt MSM – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject - een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur / halve dag / hele dag in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website.

 

6. Offerte.  Het versturen van een plan van aanpak met offerte is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij MSM en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld. Het plan van aanpak met offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

 

7. Totstandkoming overeenkomst. Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte door de klant én (ii) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen, aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door MSM. De klant is niet verplicht om bij aanvang in te tekenen op alle door MSM vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

 

8. Professionaliteit en onderaannemers. MSM verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. MSM is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Indien MSM zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

 

9. Confidentialiteit. Voor MSM staat respect en discretie centraal. Wanneer MSM voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) - steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant - worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. MSM is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

10. Medewerking klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht MSM van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. MSM kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

11. Annulatieregeling. MSM verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie is gratis. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet 50% van de offerte betaald worden. Indien MSM al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan MSM steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn. MSM zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door MSM bijvoorbeeld omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden. MSM kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

12. Betalingen. De facturen van MSM zijn betaalbaar op het adres van MSM via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO (vrijgesteld van BTW ) en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. MSM behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. MSM  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

De facturen van MSM zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien MSM geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van MSM verbonden aan de invordering van de schuld.

 

13. Aanvaarding opdracht. De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na MSM’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

 

14. Opschorting/ontbinding. MSM en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen: (I) schending door de klant of MSM van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte; (II) ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of MSM. De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door MSM dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. Overeenkomsten tussen MSM en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van MSM dan wel de klant.

 

15. Aansprakelijkheid. MSM verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van MSM is te allen tijde beperkt tot twee (2) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW. In sommige gevallen is het MSM evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van: (I) een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden; (II) fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg. MSM sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient MSM evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

 

16. Beeldmateriaal. Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke MSM kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen (zonder vermelding van namen). Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

 

17. Overmacht. Alle elementen die, buiten de wil van MSM dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van MSM dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van MSM’s kinderen, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. MSM/de klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft MSM dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

18. Splitsbaarheid. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en MSM, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

 

19. Toepasselijke recht en rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen MSM en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen MSM en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent.

bottom of page