top of page

Algemene info

 

MSM, eenmanszaak, met KBO/BTW-nummer  0756.743.025, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel te Druifstraat 56, 9000 Gent, België (hierna “MSM”) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. MSM verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid. Door deze website te gebruiken of op andere wijze uw contactgegevens aan MSM over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy.

MSM verwerkt gebeurlijk de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coachingtraject met hen verloopt. MSM zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

MSM kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. MSM zal de laatste versie van de privacy policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal MSM u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

De huidige versie van de privacy policy werd voor het laatst op 20 oktober 2020 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt MSM?

MSM beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. MSM verwerkt de volgende persoonsgegevens: Naam; Telefoonnummer; Adres; Geslacht; E-mailadres; Woonsituatie.

U kunt MSM uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via haar emailadres  of , via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), via het contactformulier op de website , dan wel op andere wijze.

Vergeet MSM niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor MSM relevant is. MSM streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen. Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat MSM de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt MSM uw persoonsgegevens?

MSM gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde opruimdiensten te kunnen aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan MSM zich hierdoor bijvoorbeeld naar uw woning begeven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en MSM te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om haar diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang van MSM). Uw e-mailadres kan gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren van weetjes in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt MSM op ieder moment contacteren via de onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst te ontvangen.

Daarnaast gebruikt MSM uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. MSM zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. Wanneer MSM uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig. MSM doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft MSM doorgevoerd?

MSM heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van datatransmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

MSM streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten.  MSM’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt MSM uw persoonsgegevens?

MSM deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die MSM bijstaan in de uitvoering van de diensten en waarin MSM het volste vertrouwen heeft. MSM deelt uw persoonsgegevens dus in geen geval met marketingagentschappen.

Hoe lang bewaart MSM uw persoonsgegevens?

MSM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. MSM houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten dus bij tot aan het afsluiten van de opdracht. Indien u (ook) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een email of ander communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart MSM de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. MSM zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. MSM houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1.Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen - U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. MSM stuurt u kosteloos een kopie.

2.Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking - Verder kunt u ook tot een aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

3.Recht van bezwaar - U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

4.Recht op overdraagbaarheid van de gegevens - U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, leesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

 

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Gent.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met MSM via hello@mysweetmess.be. U kunt MSM ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres: Druifstraat 56 – 9000 Gent (België). MSM zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 7 werkdagen. Klachten kunt u  bovendien steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00.

Bij akkoord van de offerte, gaat u automatisch ook akkoord met de privacy policy.

 

bottom of page